Algemene Voorwaarden

van MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER, allen de rechtspraktijk uitvoerend als eenmanszaken onder één naam (HRE-advocaten).

 

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER (hierna ook: “MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER”), daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

 1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER werkzaam is (als partner of in dienstverband), ieder die door MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER aansprakelijk is of kan zijn.

 1.3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: DE OPDRACHT

2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 2.2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER vrij om te bepalen welke van haar partners of personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER komt. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn conform de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, daaraan stelt. Op verzoek wordt u een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.

3.2. MR K.J.T.M. HEHENKAMP, MR. M.H.J. VAN RIESSEN, MR. J.F.R. EISENBERGER, en MR. H.S. EISENBERGER aanvaarden over en weer geen aansprakelijkheid voor elkaars beroepsfouten

3.3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 3.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,–.

3.4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.5. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER voor die schade.

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1. De opdrachtgever vrijwaart MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

4.2. Betaling van declaraties van MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER verschuldigd is. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn de notarissen van MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteitsrekening, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op het notarisambt, waartoe de opdrachtgever is gerechtigd, te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 5: INSCHAKELING VAN DERDEN

5.1. MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL

MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER.

5.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 6: TARIEVEN

6.1. MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER heeft het recht het door hem gehanteerde basis uurtarief en de door hem gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

Artikel 7: DIVERSE ONDERWERPEN

7.1. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

7.2. Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

7.3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

7.4. MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

7.5. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Artikel 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in een van de arrondissementen waar MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER mede gevestigd is. Niettemin heeft MR K.J.T.M. HEHENKAMP, DANWEL MR. M.H.J. VAN RIESSEN DANWEL MR. J.F.R. EISENBERGER, DANWEL MR. H.S. EISENBERGER het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Artikel 9: Samenwerking

MR K.J.T.M. HEHENKAMP, MR. M.H.J. VAN RIESSEN MR. J.F.R. EISENBERGER, en MR. H.S. EISENBERGER werken als afzonderlijke advocatenkantoren in de vorm van eenmanszaken samen onder één naam.

MR K.J.T.M. HEHENKAMP, MR. M.H.J. VAN RIESSEN, MR. J.F.R. EISENBERGER en MR. H.S. EISENBERGER dragen voor elkaar geen zeggenschap over en/of eindverantwoordelijkheid voor de uitoefening van elkaars rechtspraktijk.

MR K.J.T.M. HEHENKAMP, MR. M.H.J. VAN RIESSEN, MR. J.F.R. EISENBERGER en MR. H.S. EISENBERGER zijn aangesloten bij de Orde van Advocaten, gevestigd aan de Neuhuyskade 94, te (2596 XM) Den Haag

 

MR K.J.T.M. HEHENKAMP (KvKnr: 34242406, BTW-nr: NL001651984B86, Bankrekeningnummer Stichting derdengelden HRE-Advocatuur NL70 RABO 0356 7977 75 en beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Markel Insurance SE Polis nummer: 30225229) heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Huurrecht

– Bestuursrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

MR. M.H.J. VAN RIESSEN (KvKnr: 34365312, BTW-nr: NL001525227B82, bankrekeningnummer Stichting derdengelden HRE-Advocatuur: NL45RABO0127438912 en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Bij AON onder polisnummer V0100076767) heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Bestuursrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

MR. J.F.R. EISENBERGER (KvKnr: 34381873, BTW-nr: NL191027509B01, bankrekeningnummer Stichting derdengelden HRE-Advocatuur RABO 0356 7979 10 en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Hienfeld onder polisnummer: DL246637) heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Algemene Praktijk

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

MR. DRS. H.S. EISENBERGER (KvK-nr:50370537, BTW-nr: NL002126451B17, bankrekeningnummer Stichting derdengelden HRE-Advocatuur: NL39 RABO 0356 7978 48 en Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Hienfeld onder polisnummer: DL242629) heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Bestuursrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.